Transparència

Amics de la Gent Gran apostem per ser una entitat responsable i eficient amb els ingressos econòmics aconseguits. Per això cada any presentem una memòria amb els nostres comptes auditats i tota la informació sobre les tasques que hem desenvolupat. L'objectiu és ser transparents amb qui dona suport a la nostra lluita contra la soledat no desitjada de la gent gran, sigui quina sigui la seva participació.

 

Estructura institucional i organitzativa d'Amics de la Gent Gran

  1. Funcions que desenvolupa Amics de la Gent Gran: Missió, Visió i Valors.
  2. Normativa aplicable a la Fundació Amics de la Gent Gran. La Fundació està subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del Llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per acord del Patronat a data 4 de desembre de 2012 i segons consta en l’escriptura autenticada a data 11 de gener de 2013. Els nous estatuts quedaren aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Està subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu NIF és G60017464 i el seu N.I.S.S. és 08/1126238-94.
  3. Estatuts i número de registre de la Fundació. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (D.G.D.E.J.) va inscriure la Fundació, a la qual va correspondre el núm. 648 del Registre de Fundacions, d’acord amb la Resolució del 21 de gener de 1993. En resoldre l’expedient d’inscripció, va ser classificada com a fundació de caràcter benèfic de tipus assistencial.
  4. Estructura organitzativa de la Fundació: Equip.
  5. Xarxa d’Entitats: Federació Internacional Les Petites Frères des Pauvres.

 

Gestió econòmica i administrativa

L’any 2020, el total d’ingressos va ser d’1.334.320,44 euros. Les principals portes d’entrada d’ingressos han estat les quotes de les persones sòcies i donants (40,32%), i les administracions públiques (37,09%), seguides de les fundacions i empreses (21,46%), i les activitats pròpies (1,13%) complementen els ingressos.

El total de despeses del 2020 va ser d’1.299.100,79 euros. El 72,53% de les despeses s’han destinat directament a la gent gran mitjançant els programes d’acompanyament emocional, les activitats i actes de socialització, i altres projectes. El pressupost restant s’ha invertit en la sensibilització i captació de fons (15,34%), administració (8,54%) i la recerca aplicada (3,59%).

 

Més informació